Α.Κ.Ε.Λ

Α.Κ.Ε.Λ

Διεύθυνση: Εζεκία Παπαϊωάννου 4, Λευκωσία 1075

Facebook: https://www.facebook.com/AKEL1926

Twitter: https://twitter.com/AKEL1926

Instagram: https://www.instagram.com/akel1926/

YouTube: https://www.youtube.com/user/CCAKEL